about
Global
Housing

Global Housing your world, your home

Algemene voorwaarden van GLOBAL HOUSING B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam Saenredamstraat 6-sous.

 

ARTIKEL 1: definities

Global Housing B.V.: de rechtspersoon die op grond van de Aanhuurovereenkomst met de opdrachtgever de opdracht aanvaardt tot het vinden van een woonruimte alsmede tot het in naam van Opdrachtgever onderhandelen in het kader van een voor de woonruimte tussen de opdrachtgever en de potentiële verhuurder te sluiten huurovereenkomst.

 

Opdrachtgever: de (rechts)persoon die op grond van de Aanhuurovereenkomst met Global Housing B.V. de opdracht verstrekt tot het vinden van woonruimte alsmede tot het in naam van Opdrachtgever onderhandelen in het kader van de voor de woonruimte tussen de opdrachtgever en de potentiële verhuurder te sluiten huurovereenkomst.

 

Overeenkomst: de overeenkomst in de zin van artikel 7:425 BW waarbij de Opdrachtgever aan Global Housing B.V. de opdracht verstrekt tot het vinden van een woonruimte alsmede tot het in naam van Opdrachtgever onderhandelen in het kader van een voor de woonruimte tussen Opdrachtgever en de potentiële verhuurder te sluiten huurovereenkomst.

 

Opdracht: de op grond van de Overeenkomst door de Opdrachtgever aan Global Housing B.V. verstrekte opdracht tot het vinden van een woonruimte alsmede tot het in naam van Opdrachtgever onderhandelen in het kader van een voor deze woonruimte tussen Opdrachtgever en de potentiële verhuurder te sluiten huurovereenkomst.

 

Huurovereenkomst: de tussen Opdrachtgever en de potentiële verhuurder, dankzij de bemiddeling verrichte werkzaamheden van Global Housing B.V. te sluiten huurovereenkomst.

 

Verhuurder: de verhuurder van de door Opdrachtgever dankzij de verrichte werkzaamheden van Global Housing te huren woonruimte.

 

Huurbevestiging: een, vooruitlopend op de ondertekening van de Huurovereenkomst, door Opdrachtgever en Verhuurder te ondertekenen bindende bevestiging van de tussen hen gemaakte afspraken, zijnde de essentialia van de te sluiten Huurovereenkomst.

 

ARTIKEL 2: toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst alsmede op alle (daarmee verband houdende) nadere overeenkomsten en afspraken tussen Global Housing B.V. en Opdrachtgever.

 

2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden op de Overeenkomst, waaronder die van Opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.3 De nietigheid of vernietigbaarheid van de Overeenkomst of een gedeelte daarvan, dan wel van deze algemene voorwaarden of een gedeelte daarvan, heeft geen gevolgen voor de toepasselijkheid van de overige bepalingen uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden. In plaats van de nietige of vernietigde bepaling worden partijen dan geacht te zijn overeengekomen datgene wat geacht moet worden het meest recht te doen aan de bedoeling van partijen bij aanvang van de Overeenkomst.

 

2.4 Wijzigingen van en/of afwijkingen op de bepalingen in de Overeenkomst en in deze algemene voorwaarden alsmede in de bepalingen in de daarmee verband houdende nadere overeenkomsten en afspraken tussen Global Housing e B.V. n Opdrachtgever hebben slechts werking als deze schriftelijk zijn overeengekomen en door beide partijen zijn ondertekend.

 

ARTIKEL 3: de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Opdrachtgever van een door Global Housing B.V. aan haar uitgebracht aanbod tot het aangaan daarvan dan wel door aanvaarding van een door Opdrachtgever aan Global Housing B.V. uitgebracht aanbod tot het aangaan daarvan.

 

3.2 Indien Global Housing B.V. en Opdrachtgever aan elkaar een aanbod doen tot het aangaan van de Overeenkomst, brengen zij dit schriftelijk dan wel elektronisch uit.

 

3.3 Het in lid 3.2 van deze algemene voorwaarden bedoelde aanbod bevat:

  • een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te verrichten werkzaamheden;
  • een bepaling van het moment waarop met de werkzaamheden wordt begonnen;
  • een zodanige beschrijving van de prijs en de prijsvorming methode die wordt gehanteerd dat één en ander voor beide partijen voldoende inzichtelijk is;
  • een beschrijving van de wijze van betaling.

 

3.4 Indien Global Housing B.V. schriftelijk dan wel elektronisch een aanbod uitbrengt tot het aangaan van de Overeenkomst, gaat dat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden of wijst het aanbod op de toepasselijkheid en verkrijgbaarheid van deze algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever een aanbod uitbrengt tot het aangaan van de Overeenkomst en de Overeenkomst op grond van dit aanbod tot stand komt, zijn deze algemene voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing ook al wordt in het aanbod van Opdrachtgever B.V. verwezen naar diens eigen algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 4: bemiddeling

Onder bemiddelingswerkzaamheden door Global Housing B.V. uit hoofde van de Opdracht wordt verstaan elke handeling van Global Housing B.V. die tot gevolg heeft dat Opdrachtgever op enigerlei wijze door of via (contacten van) Global Housing B.V. met een potentiële Huurder in contact komt en voorts elke handeling van Global Housing B.V. in het kader van de onderhandelingen met betrekking tot de Huurovereenkomst.

 

ARTIKEL 5: looptijd

5.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

5.2 De Overeenkomst eindigt indien de Huurovereenkomst tot stand is gekomen.

5.3 Opdrachtgever kan de Overeenkomst op elk moment beëindigen, waarbij geldt dat de Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf bij de beëindiging van de Overeenkomst een opzegtermijn van één (1) maand in acht dient te nemen.

5.4 Global Housing B.V. kan de Overeenkomst op elk moment beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

 

ARTIKEL 6: uitvoering van de opdracht

6.1 Opdrachtgever zal aan Global Housing B.V. alle informatie en documentatie verstrekken die nodig is voor de uitvoering van de Opdracht. Opdrachtgever zal voorts geen handelingen verrichten die de uitvoering van de Opdracht kunnen belemmeren.

6.2 Global Housing B.V. zal Opdrachtgever op de hoogte houden van haar werkzaamheden ter uitvoering van de Opdracht en zal Opdrachtgever desgevraagd verantwoording doen van de wijze waarop zij zich van de Opdracht heeft gekweten. Opdrachtgever zal bij het doen van dergelijke verzoeken om inlichtingen in redelijkheid handelen en Global Housing B.V. hiermee niet onnodig belasten. Indien Global Housing B.V. bij de uitvoering van de Opdracht ten laste van Opdrachtgever gelden heeft uitgegeven of ten gunste van Opdrachtgever gelden heeft ontvangen, dan doet zij daarvan rekening.

6.3 De Opdracht wordt geacht te zijn gegeven aan Global Housing B.V. en niet aan één of meerdere personen in dienst van Global Housing, ook niet indien Opdrachtgever de Opdracht aan Global Housing B.V. heeft verstrekt omdat deze personen bij Global Housing werkzaam zijn dan wel omdat de Opdracht door deze personen wordt uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404 BW is niet van toepassing, zodat Global Housing ook niet verplicht is de Opdracht door deze personen te laten uitvoeren.

6.4 Het is Global Housing B.V. toegestaan om in overleg met Opdrachtgever naar eigen inzicht derden in te schakelen voor de uitvoering van de Opdracht, tenzij Opdrachtgever op redelijke gronden bezwaar maakt tegen de inschakeling van een bepaalde partij.

 

ARTIKEL 7: exclusiviteit

Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal Opdrachtgever niet ook aan andere partijen de opdracht tot het vinden van woonruimte en/of tot het bemiddelen bij de totstandkoming van een huurovereenkomst voor deze woonruimte, verstrekken zoals hij deze op grond van de Overeenkomst aan Global Housing B.V. heeft verstrekt. Evenmin zal Opdrachtgever zelf rechtstreeks over een dergelijke huurovereenkomst onderhandelen met derde partijen met wie zij door of via (contacten van) Global Housing B.V. op enigerlei wijze in contact is gebracht dan wel met deze partijen rechtstreeks een dergelijke huurovereenkomst aangaan.

 

ARTIKEL 8: vergoeding

8.1 Indien de Huurovereenkomst tot stand komt is Opdrachtgever aan Global Housing B.V. een vergoeding verschuldigd voor de door haar verrichte werkzaamheden uit hoofde van de Opdracht. Deze vergoeding is gelijk aan het bedrag van de in de Huurovereenkomst overeengekomen maandelijkse huursom exclusief BTW. Dit bedrag dient voor het tekenen van de Huurovereenkomst bijgeschreven te zijn op het in de Overeenkomst vermelde bankrekeningnummer van Global Housing B.V..

8.2 Indien Opdrachtgever na ondertekening van de Huurbevestiging besluit om de Huurovereenkomst toch niet aan te gaan, is Opdrachtgever Global Housing B.V. een vergoeding verschuldigd voor de door haar verrichte werkzaamheden. Deze vergoeding is gelijk aan 50 % van de in de Huurbevestiging overeengekomen maandelijkse huursom exclusief BTW.

8.3 Opdrachtgever is aan Global Housing B.V. voor de door haar uitgevoerde werkzaamheden uit hoofde van de Opdracht een vergoeding verschuldigd ter hoogte van de in de na te melden huurovereenkomsten overeengekomen maandelijkse huursom exclusief BTW, indien:

- Opdrachtgever gedurende of na afloop van de looptijd van de Overeenkomst een huurovereenkomst aangaat met een verhuurder en het contact tussen Opdrachtgever en de verhuurder dankzij Global Housing B.V. tot stand is gebracht dan wel indien dit contact op enigerlei wijze wordt vermoed te zijn tot stand gebracht door of via (contacten van) Global Housing B.V. . Het contact tussen Opdrachtgever en de verhuurder wordt in ieder geval vermoed dankzij Global Housing B.V. tot stand te zijn gekomen indien de huurovereenkomst tot stand komt binnen drie maanden na afloop van de looptijd van de Overeenkomst.

 

ARTIKEL 9: aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Global Housing B.V. voor door Opdrachtgever en/of derde partijen geleden schade in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Global Housing gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Op verzoek van Opdrachtgever zullen de gegevens betreffende de beroepsaansprakelijkheidsverzekering door Global Housing B.V. worden verstrekt.

9.2 Elke vordering jegens Opdrachtgever vervalt en/of verjaart 12 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengend feit. 

9.3 Indien Opdrachtgever besluit een Huurovereenkomst aan te gaan, gaat Global Housing B.V. ervan uit dat Opdrachtgever voorafgaand aan het ondertekenen van de Huurbevestiging heeft onderzocht of de op grond van de Huurovereenkomst te verhuren woonruimte aan haar verwachtingen voldoet. Global Housing B.V. is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever na de totstandkoming van de Huurovereenkomst en/of bij of na de ingebruikname van de desbetreffende woonruimte lijdt als gevolg van het feit dat de woonruimte niet voldoet aan de verwachtingen die Opdrachtgever hiervan bij het aangaan van de huurovereenkomst had.

9.4 Global Housing B.V. is niet aansprakelijk voor de schade die Opdrachtgever lijdt of mocht lijden als gevolg van het feit dat een potentiële Verhuurder na de ondertekening van de Huurbevestiging besluit om de Huurovereenkomst niet aan te gaan.

9.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Global Housing B.V. lijdt of mocht lijden als gevolg van het feit dat Opdrachtgever na de ondertekening van de Huurbevestiging besluit om de Huurovereenkomst toch niet aan te gaan en Opdrachtgever vrijwaart Global Housing B.V. voor alle aanspraken van de Verhuurder en/of andere partijen voor de schade die deze partijen hierdoor lijden.

9.6 Opdrachtgever vrijwaart Global Housing B.V. voor alle aanspraken van derden, die het gevolg zijn van of op enige wijze samenhangen met de door Global Housing B.V. voor Opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden, voor zover deze niet aan Global Housing zijn toe te rekenen.

9.7 Global Housing B.V. is niet aansprakelijk voor de schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van de beëindiging van de Overeenkomst, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Global Housing B.V..

9.8 Indien Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is in de zin van artikel 7:408 lid 3 BW is zij aansprakelijk voor de schade die Global Housing B.V. lijdt ten gevolge van de beëindiging van de Overeenkomst, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Global Housing B.V. en tenzij de beëindiging noodzakelijk is geworden door omstandigheden die aan Global Housing B.V. zijn toe te rekenen.

 

ARTIKEL 10: contract overdracht

10.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan haar uit de Overeenkomst en uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen over te dragen, behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming van Global Housing B.V. .

10.2 Global Housing B.V. is te allen tijde gerechtigd haar uit de Overeenkomst en uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen over te dragen aan een partij die op het moment van deze overdracht aan haar gelieerd is.

 

ARTIKEL 11: toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1 De Overeenkomst en deze algemene voorwaarden alsmede alle (daarmee verband houdende) nadere overeenkomsten en afspraken tussen Global Housing B.V. en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

11.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden alsmede uit de daarmee verband houdende nadere overeenkomsten en afspraken tussen Global Housing B.V. en Opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Eindhoven.

 

ARTIKEL 12: boetebeding

12.1 Indien de door Opdrachtgever aan Global Housing B.V. verschuldigde vergoeding voor de door Global Housing B.V. verrichte werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst niet binnen de voor de desbetreffende betaling gestelde termijn is voldaan, verbeurt de Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf van rechtswege per kalendermaand, vanaf de vervaldag, een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van 2% van het door haar verschuldigde bedrag. De Opdrachtgever die wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf verbeurt in dat geval, vanaf de vervaldag, een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van een percentage gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke handelsrente van het door haar verschuldigde bedrag.

12.2 Opdrachtgever is aan Global Housing B.V. een vergoeding van € 25,- per kalenderdag verschuldigd voor elke verplichting op grond van de Overeenkomst of deze algemene bepalingen die hij niet nakomt. Deze verplichting tot schadevergoeding doet niet af aan de verplichting van Opdrachtgever om alsnog aan de desbetreffende verplichting te voldoen noch aan de overige (wettelijke) rechten van Global Housing B.V. op schadevergoeding.

 

ARTIKEL 13: incassokosten

13.1 Indien één der partijen gerechtelijke- en/of buitengerechtelijke kosten moet maken doordat de andere partij tekort schiet in de nakoming van (één van) de verplichtingen die op grond van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden en/of de wet en/of anderszins op hem rust(en), komen de gerechtelijke- en/of buitengerechtelijke kosten die de andere partij daardoor moet maken voor rekening van de tekortschietende partij.

13.2 Het in artikel 12.1 van deze algemene voorwaarden bepaalde geldt alleen indien de tekortschietende partij door de andere partij is aangemaand en hem daarbij een redelijke termijn tot nakoming is gesteld, terwijl nakoming binnen deze termijn uitblijft.

13.3 Indien de in artikel 12.1 van deze algemene voorwaarden bedoelde niet nagekomen verplichting bestaat uit de betaling van een geldsom en de andere partij met de incassering hiervan buitengerechtelijke kosten moet maken, wordt de hoogte daarvan vastgesteld aan de hand van het degressief verlopende declaratietarief van advocaten.

 

ARTIKEL 14: verhouding met de Overeenkomst

Bij strijdigheid tussen één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden en één of meer bepalingen in de Overeenkomst prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.